เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2565


นายอนุชา พงษ์เกยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการนำนโยบายของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ ตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน"กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ" ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศ.อ.ศ.อ. สำนักงาน กศน.จั่งหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเข้าชม : 79


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 / ต.ค. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอศรีราชา 15 / ก.ย. / 2565
      เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต โดยอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ณ กศน.อำเภอบางละมุง 15 / ก.ย. / 2565
      โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 15 / ก.ย. / 2565