เนื้อหา : ข่าวจัดกิจกรรม
หมวดหมู่ : ข่าวจัดกิจกรรม
หัวข้อเรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน ปี 2565

พุธ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


                     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ จำจด อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง
“การขับเคลื่อนงาน กศน. จากอดีต ปัจจุบันสู่อนาคต” และนายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง “กศน.เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน
กศน. พระบรมราโชบายสู่ปฏิบัติ/นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.
ในบริบทของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี


        กิจกรรมภาคบ่าย โดยนางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบและคณะ บรรยายและจัดกระบวนการกลุ่ม/อภิปราย เรื่อง
“มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565” เพื่อทำความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด/ในการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ผ่านกระบวนกลุ่มโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เป็นไปตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด มีทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ที่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เข้าชม : 41


ข่าวจัดกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมฏค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. BIG DAY 24 / พ.ย. / 2564
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กศน.ตำบล ตามมาตรฐาน ปี 2565 24 / พ.ย. / 2564
      สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 21 / มี.ค. / 2564
      กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ ตะลุยโคกหนองนา เมืองบางพระ ชลบุรี 17 / มี.ค. / 2564
      สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 4 / มี.ค. / 2564