[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวจัดกิจกรรม : ทั้งหมด
  

11 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิธีปิดการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร การสร้างเว็บข้อมูลชุมชนตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าชม : [3]
11 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประธานเปิด การสัมมนาก่อนจบหลักสูตรการสร้างเว็บข้อมูลชุมชน ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าชม : [4]
11 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้”
เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ \"เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้”
เข้าชม : [4]
11 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565
ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565
เข้าชม : [3]
8 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
เข้าชม : [18]
3 / ส.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสิงกัดูสำนักงาน กศน.
การอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสิงกัดูสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [46]
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
ดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : [68]
21 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดขลบุรี
เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดขลบุรี
เข้าชม : [63]
21 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง (Project Based – OJT – Presentation Skills)
เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง (Project Based – OJT – Presentation Skills)
เข้าชม : [71]
20 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
กศน.อำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินรายการ ระเบียงกาแฟ ช่วง เรียนรู้นอกห้องเรียนกับกศน.ชลบุรี ออกอากาศในรูปแบบ Facebook Live
กศน.อำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินรายการ ระเบียงกาแฟ ช่วง เรียนรู้นอกห้องเรียนกับกศน.ชลบุรี ออกอากาศในรูปแบบ Facebook Live
เข้าชม : [67]
20 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต่อเนื่อง (งบฝึกอาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในประเด็นค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุฝึก ในการจัดกิจกรรมฝึกอ
ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาต่อเนื่อง (งบฝึกอาชีพ)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในประเด็นค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุฝึก ในการจัดกิจกรรมฝึกอ
เข้าชม : [60]
19 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตร กศน. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าชม : [54]
19 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
การประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับพื้นที่ภาค/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
การประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับพื้นที่ภาค/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
เข้าชม : [46]
19 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณพกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา(สถาณีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณพกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา(สถาณีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง
เข้าชม : [49]
12 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการ ประชุมชี้แตงทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS
เข้าร่วมการ ประชุมชี้แตงทำความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชนผ่าน DMIS
เข้าชม : [72]
12 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟัง(ร่าง)ผลการวิจัยโครงการวิจัยราชประศาสตร์สองสมัย (Royal Public Adminstration in Two King of Thailand A.D.1946-2021)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟัง(ร่าง)ผลการวิจัยโครงการวิจัยราชประศาสตร์สองสมัย (Royal Public Adminstration in Two King of Thailand A.D.1946-2021)
เข้าชม : [91]
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ระเบียงกาแฟ ช่วง เรียนรู้นอกห้องเรียนกับ กศน.ชลบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน.ในเรือนจำ
ระเบียงกาแฟ ช่วง เรียนรู้นอกห้องเรียนกับ กศน.ชลบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา กศน.ในเรือนจำ
เข้าชม : [85]
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. \\\\\\\"คนไทยทุกคน จะต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ\\\\\\\"
ข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. \\\\\\\"คนไทยทุกคน จะต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ\\\\\\\"
เข้าชม : [94]
18 / พ.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 - 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1 - 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าชม : [209]
18 / พ.ค. / 2565 : ข่าวจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี และสถานศึกษาในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี และสถานศึกษาในสังกัด
เข้าชม : [206]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดชลบุรี
97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 8 E-Mail: cbi_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10    Modify by   นิกร เกษโกมล   Version   Atsabala Custom